دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ Monday, 28 May , 2018
تیر ۱۲, ۱۳۹۶ کد خبر : 60634 خبر ها گفت و گو

آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی گیلان

آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی گیلان

گیلانیان : معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت:آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، پژوهشی و تحقیقاتی ﻗﺮار می گیرد.

وحید طیفوری از آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی استان همزمان با سایر استان‌ها از دهم تیرماه خبر داد و گفت:آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی،پژوهشی و تحقیقاتی ﻗﺮار می گیرد.

وی اظهار کرد:ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت،دﺳﺘﮕﺎه‌ های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺳﻄﺢ ملی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ‌ای ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ هدف ﮔﺬاری دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ،اﻧﺘﺨﺎب راه و روش‌های ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﻃﺮاحی ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ که از جمله این آمارها می‌توان به آمار ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی صنعتی ﻛﺸﻮر اشاره نمود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ﻫﺪف اصلی از ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮی از ﻛﺎرﮔﺎه های صنعتی را تهیه زﻣﻴﻨﻪ اطلاعاتی مناسب از ویژگی‌های این کارگاه ها نظیر تعداد شاغلین برحسب مهارت و تخصص، متوسط فرد و حقوق پرداختی، متوسط هزینه مواد و اقلام اولیه مصرفی،نوع و حجم تولید،میزان صادرات،سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌های جانبی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی و اﺗﺨﺎذ سیاست اﻗﺘﺼﺎدی، ارزﻳﺎبی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای برنامه‌های توسعه صنعتی و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود:ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ تمامی ﻛﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی صنعتی واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎیی استان است که در سال ۱۳۹۵ تعداد کارکنان آن به طور متوسط ۱۰ نفر و بیشتر بوده است.

طیفوری اضافه کرد: ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه‌های صنعتی مستقل و ﻣﺘﺒﻮع ۱۰ کارکن و بیشتر است که با استفاده از نتایج سرشماری عمومی کارگاهی سال ۱۳۸۱ تهیه و بهنگام سازی متوالی طی سال‌های بعد حاصل شده است.

این مقام مسئول آخرین مرحله بهنگام سازی را سال ۱۳۹۵ دانست و متذکر شد:زﻣﺎن آﻣﺎرﮔﻴﺮی از دهم ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۹۶ آغاز شده و تا پایان ﺷﻬﺮﻳﻮرماه امسال به پایان خواهد رسید.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان درخصوص شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز بیان کرد:اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺎه صنعتی  ۴۹-۱۰ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونه گیری و اطلاعات کارگاه های ۵۰ ﻧﻔﺮ کارکن و بیشتر به تمام صورت شماری ﺟﻤﻊآوری خواهد شد.

وی با بیان اینکه آخرین نتایج منتشر شده این طرح در سطح استان بر مبنای ۵۲۱ کارگاه در ۲۳ رشته فعالیت صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است، خاطرنشان کرد:همچنین براساس نتایج حساب تولید سال ۱۳۹۳،سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کلیه کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر و زیر ۱۰ نفر کارکن استان از کل کشور ۱٫۵۵ درصد بوده است.

طیفوری یادآور شد: رقم ارزش افزوده بخش صنعت استان در این سال رقمی معادل ۲۷ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۱۶۱ میلیون ریال بوده و سهمی برابر ۱۰٫۶ درصد از جی.دی.پی استان را به خود اختصاص داده است.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

دکتر معین احیا گر فرهنگ و ادب پارسی

ستاره پرفروغ گيلاني ادبيات ايران

دکتر معین احیا گر فرهنگ و ادب پارسی

مرحوم محمود نامجو پولادین مرد گیلانی جهان

سالروز در گذشت جهان پهلوان نامجو بر شما تسلیت باد :

مرحوم محمود نامجو پولادین مرد گیلانی جهان

مهندس علی انصاری استاندار شهید گیلان

يكي ديگر از اعضاي تالار مشاهير گيلانيان را بيشتر بشناسيم :

مهندس علی انصاری استاندار شهید گیلان

آیت‌الله مرحوم حاج شیخ صادق احسان‌ بخش

به یاد محرم هایی که حاجی آباد شاهد حضور حاجی بود :

آیت‌الله مرحوم حاج شیخ صادق احسان‌ بخش