گیلانیان
دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022
فوریه 24, 2016 کد خبر : 46281 خبر ها

مدیر حج و زیارت گیلان خبر داد

اعزام زائران به حج تمتع در سال ۹۵/ متقاضیان از ۱۱ اسفند اقدام کنند

اعزام زائران به حج تمتع در سال ۹۵/ متقاضیان از ۱۱ اسفند اقدام کنند

گیلانیان : مدیر حج و زیارت گیلان از اعزام زائران این استان برای حج تمتع در سال ۹۵ خبر داد.

حسن فعال درباره اعزام زائران به حج تمتع اظهار کرد: حج یک فریضه و واجب شرعی است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج و زیارت طبق وظیفه قانونی خود برای حج تمتع در سال ۹۵ برنامه‌ریزی کرده و اقدام‌های خود را در جدول زمان‌بندی شده برای تحقق ادامه می‌دهد.

مدیر حج و زیارت گیلان به قطع رابطه یک‌طرفه روابط سیاسی عربستان با ایران اشاره کرد و گفت: با وجود این قطع رابطه، برنامه‌ریزی درباره حج تمتع انجام می‌شود زیرا سفر حج واجب شرعی است.

وی از تشرف زائران به حج تمتع در سال ۹۵ خبر داد و تصریح کرد: مرحله نخست این حج در ۲۰ خرداد ماه سال ۹۵ انجام می‌شود.

فعال از تمام دارندگان ﻗﺒﻮض ودﯾﻌﻪ‌ﮔﺬاری خواست از ساعت هشت صبح سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه جاری تا ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ۲۵ اسفندماه جاری با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﻗﺒﻮض ودﯾﻌﻪ‌ﮔﺬاری به همراه شناسنامه و کارت ملی ﺑﻪ ﻫﺮ کدام از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان بخشی از هزینه سفر خود را به مقدار ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل به ﺼﻮرت ﻋﻠﯽ‌اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ واریز کرده و رسید بگیرند.

وی با اشاره به اینکه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روز ﺷﻤﺎر ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺒﻠﻎ مذکور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد زائر اﻗﺪام می‌کند، یادآور شد: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای نهایی کردن اﺟﺎره ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺪارﮐﺎت، ﺗﻐﺬﯾﻪ و …. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻼف روﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر به صورت ﻋﻠﯽ‌اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ می‌شود.

فعال متذکر شد: هزینه نهایی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮐﺎروان‌ﻫﺎ و ﮔﺮوه‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻫﻔﺘﻪ نخست اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه سال ۹۵ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ دوم اعلام می‌شود.

وی اﻧﺠﺎم ﺣﺞ در ﺳﺎل ۹۵ را منوط به امضای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت و وزارت ﺣﺞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮوط ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان برای ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ، ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺠﺎج اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﻃﻮل ﻣﻮﺳﻢ حج است.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد