گیلانیان
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ Thursday, 6 October , 2022
ژانویه 19, 2014 کد خبر : 23915 خبر ها

دفن نامناسب زباله ها از مهمترین عوامل آلودگی در گیلان است

دفن نامناسب زباله ها از مهمترین عوامل آلودگی در گیلان است

گیلانیان : ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺖ: دﻓﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن، و آﺗﺶ زدن ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ˈﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺮﺟﯽˈ ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﮫ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﮔﯿﻼن از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫ وﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن، آﺗﺶ زدن ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی دﻓﻦ زﺑﺎﻟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .

وی اظﮭﺎر داﺷﺖ: اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﯾﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺰ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ھﻮا در ردﯾﻒ اﺳﺘﺎن ھﺎی  درﺣﺎل ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻗﺮار ﻧﺪارد .

وی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﯿﻤﺎن و آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ را از ﺟﻤﻠﮫ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﮔﯿﻼن ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی دﻓﻦ زﺑﺎﻟﮫ در ﮔﯿﻼن ﺗﺎ ﺷﻌﺎع زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺮﺟﯽ؛ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﮭﺪﯾﺪات اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﯿﺰ ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﯿﻼن ﺑﺮ ﻣﻠﺰم ﺷﺪن واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ و ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮫ در آﻧﮭﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﮫ درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .

وی ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را آﻣﻮزش و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮭﺎد، رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﻮراھﺎ ، دھﯿﺎری ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی روز و ھﻔﺘﮫ ھﻮای ﭘﺎک در ﮔﯿﻼن اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻮای ﭘﺎک در ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎ دارد، ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻮای ﭘﺎک اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮﺟﯽ اظﮭﺎر داﺷﺖ: ھﻔﺘﮫ ھﻮای ﭘﺎک ﯾﮏ ﻧﻮع ھﺸﺪار و ﻣﺤﺮک ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ھﻮای ﭘﺎک ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: راھﺒﺮدھﺎی ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﯿﻼن ﺑﺮ ﺳﮫ ﻣﺤﻮر ﺗﺪﺑﯿﺮ، اﺣﯿﺎء و ارﺗﻘﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و

رﺳﺎﻧﮫ از ھﺮ آﻧﭽﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮازن و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ .

وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای طﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﮔﯿﻼن ﺷﺪ و اظﮭﺎر داﺷﺖ: اﮔﺮ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﮔﯿﻼن اﺟﺮا ﻧﺸﻮد، در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮭﺮ رﺷﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی آﻟﻮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﯿﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ھﻔﺘﮫ ھﻮای ﭘﺎک را ﺑﺮﮔﺰاری دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاری ، اﻓﺘﺘﺎح ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﻊ

آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻤﺶ ، ﮔﯿﻞ ﭘﻮدر و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﻮدر در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﻧﺰﻟﯽ ، ھﻤﺎش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ آﻧﻼﯾﻦ آب و ھﻮا، اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ در ﺷﮭﺮ رﺷﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻀﻮر درﺧﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎی طﺒﯿﻌﯽ است .

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی