گیلانیان
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022
ژانویه 20, 2014 کد خبر : 23937 خبر ها

وزارت ﺧﺎرﺟه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ی اﯾﺮان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد

وزارت ﺧﺎرﺟه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ی اﯾﺮان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد

گیلانیان : وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺴﺘﮫ ای ژﻧﻮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .

در این ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺴﺘﮫ ای ژﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .

در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﮔﺮوه ۵+۱ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، اﯾﺮان ﻗﺪم ھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ راه ﺣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده ﮐﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات ﻓﺮاوردھﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش طﻼ، ﻗﻄﻌﺎت ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺧﻮدرو، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭼﯿﻦ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺗﺎﯾﻮان، ھﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﯾﺮان ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎی ۵+۱ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﮫ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ اﯾﺮان و ﮔﺮوه ۵+۱ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺴﺘﮫ ای ژﻧﻮ از اﻣﺮوز وارد اﺟﺮای ﻓﺎز اول ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ./منبع : اﯾﺮﻧﺎ

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی