گیلانیان
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ Thursday, 6 October , 2022
فوریه 5, 2014 کد خبر : 24459 خبر ها

ﺧﺴﺎرت ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن در ﺑﺎرش ھﺎی اﺧﯿﺮ

ﺧﺴﺎرت ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن در ﺑﺎرش ھﺎی اﺧﯿﺮ

گیلانیان : رﺋﯿﺲ ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن از ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرش ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮف ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ: ﺳﻘﻒ ۲۲ ﮔﻠﺨﺎﻧﮫ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد اﻣﺸﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اظهار ﮐﺮد: ﺑﺮف ﮔﯿﻼن ﺧﺴﺎرت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺴﺎرت وارد آورده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮔﯿﻼن ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻘﻒ ۲۲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺧﺴﺎرت ھﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪﯾﻢ.

وی ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﯾﮏ ھﺰار و ۶۰۰ دام ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ۱۴۰ ھﺰار ﻗﻄﻌﻪ طﯿﻮر را از ﺧﺴﺎرت ھﺎی ﺑﺮف ﮔﯿﻼن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد آﺳﯿﺐ ﯾﮏ ھﺰار و ۹۸۵ ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را از دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺎرت ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ﺑﺮﺷﻤﺮد ./منبع : فارس

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی