گیلانیان
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023
ژانویه 19, 2014 کد خبر : 23909 خبر ها

معاملات خرید و فروش خودرو در سامانه پلیس ثبت می شود

معاملات خرید و فروش خودرو در سامانه پلیس ثبت می شود

گیلانیان : رﯾﯿﺲ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد .

ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪزاده ﻋﺼﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اظﮭﺎر ﮐﺮد: از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ھﺪف اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ طﺮح ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺻﻨﻒ ﺗﺎﻻرداران ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺮاﯾﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﻓﺰود: ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ طﺮح در ھﺮ رﺳﺘﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪزاده؛ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮدروھﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ و دارای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﮭﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺳﻮی ﻧﺎﺟﺎ در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم و ﮐﺎھﺶ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﺰه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ

رﯾﯿﺲ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد: در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺎم ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی در ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و رﻓﻊ دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﻣﺮدم و رﺻﺪ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت دھﻨﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ

وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ردﯾﻒ ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺻﻨﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران دﯾﺪه ﺷﺪه ﻟﺬا از ھﻤﮫ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻒ

درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮑﺎری ﻻزم را دارﯾﻢ ﭼﺮاﮐﮫ در ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای طﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎھﯽ، راھﻮر و اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ ./منبع : اﯾﺮﻧﺎ

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی