گیلانیان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ Sunday, 26 March , 2023
ژانویه 14, 2014 کد خبر : 23704 خبر ها

چقدر ﺣﻘوق از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﺎف اﺳت؟

چقدر ﺣﻘوق از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﺎف اﺳت؟

گیلانیان : ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل ۹۳ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز (دوﺷﻨﺒﻪ) اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻨﺪی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻠﯿﻠﯽ اظهار ﮐﺮد: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ۹ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ رﺳﯿﺪ، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ھﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۱۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ۹۳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۱۰ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری و درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ۳۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺟﻠﯿﻠﯽ، ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻋﻮارض ۵ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ همچنین ﯾﺎدآور ﺷﺪ: در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺳﺎل ۹۲ در ﻻﯾﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ۹۳ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ۱۰۰ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب و ﻋﻮارض ۳۰ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ھﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮق اﺳﺖ./منبع : فرارو

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی