Monday، 15 July 2024 | دوشنبه، 25 تیر 1403
1 2

گیلانیان : اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم، ﺗﻤﺎم ھﻤﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ˈﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽˈ ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﮫ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﮫ ﺳﺮا ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم (ص) و ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﺸﺎن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق (ع) ﮔﻔﺖ: وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﮫ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ھﻔﺘﮫ وﺣﺪت ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رھﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﺎرھﺎ در ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﮫ اﻓﺰود: در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﻔﺎق و دودﺳﺘﮕﯽ ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده اﻧﺪ، ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

وی وﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اظﮭﺎر داﺷﺖ: اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ، ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﮫ اﻧﺪ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ارزش ھﺎ را از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم داﻧﺴﺖ و در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﻣﺮدم از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ ، اﺧﻼق ، ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ، اﺷﺘﻐﺎل و رﻓﺎه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﯿﺪی ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﯿﺪه، ﺑﮫ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ اھﺪاف اﺳﺖ

ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ اھﺪاف ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰود: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮔﺮا و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ، داﺷﺘﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و روﺣﯿﮫ وﻻﯾﺖ ﻣﺪاری ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ وی در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﮔﻔﺖ : ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﺗﻼش ھﻤﮫ ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﺪﯾﺮان در ھﻤﮫ ﻗﻮه ھﺎﺳﺖ

وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی دوﻟﺖ در ﮔﯿﻼن از اواﯾﻞ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ : 560 ھﺰار ﺧﺎﻧﻮار در ﮔﯿﻼن ﺷﺎﻣﻞ

ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ، طﻼب و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎھﻞ، ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد و ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻھﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ از ﺳﻮی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻣﺼﺮف ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ زاده ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺟﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﮫ ﺳﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ./منبع : اﯾﺮﻧﺎ

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان