Sunday، 14 July 2024 | یکشنبه، 24 تیر 1403
1 2

" اشاره "

بی تردید استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی، آسیب های بسیار جدی بر انسان و محیط زیست وارد می نماید. در سال های اخیر به جهت افزایش جمعیت و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان