Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان : محمد رضایی : مقام معظم رهبری، طی سال های گذشته عناوینی اقتصادی برای سال ها در نظر گرفته و به نوعی راهبردهای اساسی نظام را در راستای مسائل اقتصادی تبیین فرمودند. اما در سال جاری با مطرح شدن بحث جهاد اقتصادی، گویی از یک سو ضرورت هایی وجود داشته که کشور بیش از پیش در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد و از سوی دیگر باید با ظرافت، اقداماتی جهادگونه تبیین شود و به مرحله اجرا درآید. برای پی بردن به ریشه های صدور این فرمان تاریخی و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، با محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت وگو کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

نظر شما درخصوص ضرورت اقتصادی شدن راهبردها طی سال های گذشته چیست و چه عللی را در تأکید مقام معظم رهبری برجهت گیری کشور به این سمت و تلاش در این راستا مؤثر می دانید؟

شاید در تعلیل رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی به مباحث اقتصادی، بتوان اهداف مطرح شده در سند چشم انداز بیست ساله را که در سال 1384 اجرایی شد، به عنوان یک عامل معرفی کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با یک وقفه ده ساله برنامه ریزی، مجدداً در کشور آغاز شد.

با امعان نظر به 5 برنامه توسعه که در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد، دقیقاً از سال 58 تا 68 بنا به دلایلی همچون شرایط جنگ و نیز تموجات بعد از پیروزی انقلاب، فاقد برنامه بودیم. به هر تقدیر از سال 69 که نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اجرا شد، تا سال 1384 کشور شاهد اجرای 3 برنامه توسعه بود اما با وجود موفقیت های نسبی در بخش هایی از این سه برنامه، امکان دستیابی به تمام اهداف مورد نظر در برنامه ها ایجاد نشد.

گفته می شد که دلیل عدم کارایی مناسب این سه برنامه این بوده که برنامه ها دقیقاً از یک سند فرادستی پیروی نمی کرد و هرکدام از آنها به بخشی خاص، توجه داشت؛ کما اینکه برنامه اول توسعه اقتصادی عمدتاً با رویکرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات انجام شد که صنعت در محوریت این برنامه قرار داشت، در حالی که در برنامه دوم توسعه، کشاورزی محور قرار گرفت و در برنامه سوم برای نوعی تعدیل ساختاری تلاش شد؛ یعنی می توان گفت که هرکدام از این برنامه ها طی 5سال زمان اجرای خودشان، یک برنامه مستقل و منحصر به فرد خودشان را داشتند. به عبارت دیگر می توان گفت که این سه برنامه دقیقاً در طول هم قرار نگرفتند تا بعد از 15سال به یک نقطه مطلوب رسیده شود. از این رو چون تشخیص داده شد که برنامه های میان مدت باید از یک سندفرادستی تأسی بجویند و دقیقاً در طول هم قرار بگیرند تا به هدفی که در پایان آن سند است دست پیدا کنند، سند چشم انداز بیست ساله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و مقرر شد که از سال 1384 تا 1404 یک چشم انداز بیست ساله انتخاب شود و 4 برنامه 5ساله، کشور را گام به گام به اهداف آن سند نزدیک کند.

اما اهداف راهبردی که در سند چشم انداز بیست ساله مطرح شد عبارت بودند از: توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه. همه اینها حاکی از این است که کشور موضوع توسعه اقتصادی را در کنار سایر اهداف مانند عدالت اجتماعی و اهداف دیگری که در سند چشم انداز آمد به عنوان یک هدف راهبردی انتخاب کرد. پس شاید توجه بیشتر مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی از سال 1384 ناظر به آن هدف راهبردی اقتصادی باشد که براساس آن قرار است ایران در افق 1404، کشور اول در منطقه از بعد اقتصادی شود؛ کمااینکه با وجود شاخص های علم و فناوری در این هدف، همواره مقام معظم رهبری در مطالبات خودشان از مسئولان اجرایی کشور این مباحث را هم مورد تأکید و مطالبه قرار داده اند. پس تا حدودی علت رویکرد ایشان به سمت اقتصاد مشخص شد. متعاقب این مسأله، باید بسترهای لازم هم به منظور دستیابی به اهداف مذکور فراهم شود. به این منظور با توجه به اینکه در نخستین برنامه توسعه پنج ساله در این سند، یعنی همان برنامه چهارم توسعه، رشد 8 درصدی سالانه پیش بینی شده بود، پس باید همه الزامات و بسترها برای تحصیل رشد 8درصدی اقتصاد و استقرار ایران در جایگاه نخست منطقه فراهم شود.

در اینجا یک سؤال مطرح می شود و آن اینکه این جهش و رشد اقتصادی با چه ساز و کاری فراهم می شود؛ آیا با اقتصاد دولتی می توان به این جایگاه دست یافت؟

مقام معظم رهبری در این زمینه نیز از جایگاه اختیاراتی که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی داشتند به مناقشات درخصوص شکل اداره اقتصاد خاتمه دادند و به عنوان فصل الخطاب، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند. در بند «الف» این سیاست ها مشخص شد که دولت نباید در هیچ موردی که در ذیل اصل 44 قانون اساسی است وارد شود و مواردی هم که در صدر این اصل قرار دارند باید بخش قابل توجهی از آن به بخش غیردولتی واگذار شود. در بند «ب» هم بخش تعاونی مورد تشریح قرار گرفت و در بند «ج» چگونگی واگذاری سهام و اداره شرکت ها و مالکیت دولت مورد تصریح قرار گرفت. در این سیاست ها که به 8 هدف مشخص مثل شتاب در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، مسأله افزایش بهره وری و... اشاره شد، در بند «ج» با صراحت اعلام شده که دولت باید از جایگاه مالکیت و مدیریت خارج شده و برای بخش غیردولتی اقتصاد فقط جنبه هدایت و نظارت داشته باشد.

نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که به اذعان بسیاری از کارشناسان، با وجود گذشت حدود 6 سال از ابلاغ سند چشم انداز، تا کنون دولت نتوانسته به اهداف مصرح در این قانون دست پیدا کند. البته شاید یکی از دلایل این موضوع را بتوان عدم اعتقاد دولت نهم به برنامه چهارم توسعه دانست. آیا فکر می کنید این مسائل هم نقشی در ضرورت توجه بیشتر به مسائل اقتصادی داشت یا خیر؟ و اینکه در سال جاری چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کمبودهای گذشته جبران شود؟

در سال 1390 حداقل به 3 دلیل می توان وجه تسمیه جهاد اقتصادی را که در بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال بود، توضیح داد. از نظر بنده این سه دلیل می تواند به این شرح باشد: دلیل نخست اینکه حدود 8 سال از ابلاغ سند چشم انداز و حدود 6 سال هم از ابلاغ سیاست های اصل 44 گذشته است. در واقع یک چهارم راه تا افق 1404 طی شد اما کشور به یک چهارم اهدافی که در این سند اشاره شده بود و یا به عبارتی به اهداف قانون برنامه چهارم دست نیافت؛ بدین معنی که نه رشد 8 درصدی محقق شد، نه بیکاری 8 / 4 درصدی به دست آمد و نه تورم تا سطح 8 / 6 تقلیل پیدا کرد. همچنین سرمایه گذاری 12 / 2 درصدی متوسط سالانه هم تحقق نیافت. پس باید این عقب ماندگی 5 سال نخست را در سال های دیگر جبران کنیم و سال 1390 نخستین سال اجرای برنامه پنجم است.

بنابراین نه تنها باید زمینه را برای تحقق اهداف این برنامه فراهم کنیم بلکه باید آنچنان فعالیت مضاعفی صورت بگیرد که کاستی ها و عقب ماندگی های برنامه چهارم هم جبران شود. آیا این با کار عادی امکان پذیر است؟ آیا این اهداف اقتصادی نیاز به یک جهاد ندارد؟ بنابراین با توجه به این پیشینه، می توان به دلیل نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری پی برد.

دوم؛  سال 1390 نخستین سالی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها باید به طور کامل اجرا شود چون این قانون تقریباً از ماه های پایانی سال 89 آغاز شد و آثار آن عمدتاً در سال جاری نمایان خواهد شد، بنابراین باید یک کار فوق العاده توسط دولت و ملت انجام شود تا بتوانیم این طرح را که در همه برنامه ها از آن یاد می شد ولی به دلیل آماده نبودن شرایط، اجرای آن با تأخیر مواجه می شد، با کمترین مشکل به اجرا دربیاید. بنابراین نیازمندیم که سال1390 یک کار فوق العاده توسط تمام ارکان نظام انجام شود تا این قانون به فرجام برسد.

دلیل سوم هم اینکه کشور ما در سال های گذشته قطعنامه هایی از شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته است. بخشی از آثار آن در سال جاری ظاهر شد؛ مثل برخی از جابه جایی های مالی و پولی در سطح کشورهای دنیا. بنابراین درست است که تا الان این تحریم ها را با سرافرازی پشت سر گذاشته ایم ولی این به آن معنا نیست که تحریم ها، پوچ هستند. این تحریم ها فی نفسه می تواند کشورها را به زانو در بیاورد اما این ملت بزرگ ایران و نظام مقتدر جمهوری اسلامی است که با هماهنگی بین دولت و ملت و مسئولان و مردم توانسته است این هجمه بزرگ اقتصادی را پشت سر بگذارد. نباید فراموش کنیم که این تحریم ها اساساً از منظر کشورهای تحریم کننده یک تحریم های پوچ و توخالی نبوده است. بنابراین برای پشت سر گذاشتن این مسائل نیاز به یک مجاهدت بیشتر داریم؛ آن هم در شرایطی که می خواهیم هم جهش های اقتصادی لازم را داشته باشیم و هم یک طرح بزرگ اقتصادی را در این سال به اجرا بگذاریم. بنابراین بنده معتقدم حداقل بنا به این سه دلیل در سال 1390، نیاز به یک مجاهدت ملی در عرصه اقتصادی وجود دارد و مقام معظم رهبری به درستی این نیاز را تشخیص داده و ابتدای سال هم آن را ابلاغ فرمودند.

شما به خوبی دلایل ورود به چنین عرصه ای را توضیح دادید. در ادامه گفت وگو می خواهیم بدانیم که از نظر شما، مقام معظم رهبری به عنوان استراتژیست نظام جمهوری اسلامی انتظار چه اقداماتی را از مسئولان و مردم دارند تا اهداف معین شده برای سال جاری به خوبی محقق شود و کشور بتواند در مسیر واقعی به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز قرار بگیرد؟

من فکر می کنم اگر ما اهداف مصرح در سند چشم انداز بیست ساله مانند استقرار در جایگاه نخست اقتصادی منطقه را به عنوان یک هدف راهبردی پذیرا باشیم، با این راهبرد، همه جهت گیری ها باید به گونه ای تمهید و اجرا بشود تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم. در اینجا می توان از مسئولانی که در بدنه حاکمیتی کشور مثل قوای سه گانه قراردارند این انتظار را داشت که هر قانونی که می خواهد وضع و اجرا شده و به عنوان مناط و ضابطه قضاوت قرار بگیرد، باید با امعان نظر و التفات به این هدف راهبردی، تهیه شود. این مهیا کردن بستر و سهم داشتن اینها در یک بخش محدود است ولی نباید فراموش کرد که دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی که به طورمتوسط یک سرمایه گذاری حداقل 12 / 2 درصدی سالانه را می طلبد، در محدوده حوزه اقتصاد دولتی نیست. حتماً در این راستا باید بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی هم فعال و مؤثر باشند.

پس یک وجه دیگر این مسأله به ارکان خارج از حاکمیت برمی گردد و در این رابطه باید به مردم توجه داشت که عموماً هم در قالب بخش های خصوصی و تعاونی فعالیت اقتصادی می کنند و این سرمایه گذاری 12 / 2 درصدی باید از این مسیر تحقق پیدا کند. فراموش نکنیم که شرط لازم این ورود هم با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم شد اما اگر بخواهیم علت عدم استقبال از بخش خصوصی یا تعاونی را برای این مشارکت با دولت به منظور رسیدن به آن اهداف راهبردی جویا شویم می بینیم که بخش غیردولتی هم در این رابطه فعال نبوده است. بخش خصوصی نیازمند شرایطی است که معتقدم باید آن شرایط فراهم شود و در مرحله بعد، از این بخش انتظار داشت که در عرصه اقتصادی کشور مشارکت کند. بالاخره مشارکت در سرمایه گذاری و داشتن یک رشد 12 / 2 درصدی در این زمینه یک فضای متناسب خودش را طلب می کند. باید دید که آیا فضای کسب و کار و فضای امنیت سرمایه گذاری در حال حاضر به آن اندازه است که بشود از بخش خصوصی برای شرکت گسترده در اداره اقتصاد انتظار داشت.

من فکر می کنم اگر از نزدیک ترین موضوع بخواهیم آغاز کنیم، شاید بتوانیم به همین مسأله عدم رضایت و ناامنی خاطری که برای تولید کنندگان کشور چه از سمت واردات گسترده انواع محصولات خارجی به داخل و از سوی دیگر فشارهای ناشی از حذف یا تقلیل یارانه ها در بخش تولید است اشاره کنیم؛ این مسأله می تواند فضای موجود را یک مقدار روشن تر کند؛ در حال حاضر با واردات کالاهای فراوان خارجی به داخل مواجه هستیم، در آماری که از سوی گمرک اعلام شد مشخص شد که طی 6 سال گذشته نزدیک به 450میلیارددلار واردات به کشور داشتیم و این معادل صادرات نفت کشور در همین مدت است.

جالب اینکه حدود 15 درصد از این واردات، شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بود و مابقی را کالاهای مصرفی تشکیل می دادند. با توجه به ارزان بودن کالاها به خصوص کالاهای وارداتی به ایران، قدرت رقابت برای تولیدکنندگان کاهش یافت.

از سوی دیگر خود تولید کننده برای این رقابت با حذف تدریجی یارانه هایی که قبلاً می گرفت مواجه است و این در حالی است که حتی با وجود آنها هم نمی توانست به خوبی با کالاهای خارجی رقابت کند. در رابطه با واردات انتظار می رفت که دولت واردات را متناسب با نیازهای داخلی تنظیم کرده و فقط مسأله مصرف کننده را در نظر نمی گرفت که برای کاهش قیمت و متعادل کردن بازار به هر قیمتی که شده، کالاهای وارداتی را به جای عرضه داخلی به بازار عرضه کند. در مقابل هم باید انتظار داشته باشیم که یارانه های تولید که در قانون تصریح شده که 30 درصد از درآمد هدفمندسازی یارانه ها باید به این بخش تعلق بگیرد، پرداخت شود، بنابراین می توان گفت که مقام معظم رهبری همه اینها را در کنار هم به صورت یک زنجیره متصل به هم دیده اند و گام به گام و حلقه به حلقه در حال پیشبرد کشور به سمت اهداف تعیین شده هستند و یک نظم منطقی هم بر این مسیر حاکم است.

همچنین ایشان در سال 1386، هم در جمع دانشجویان دانشگاه یزد و هم دانشگاه فردوسی مشهد و هم بعداً در کردستان و بعد هم در ملاقات با هیئت دولت در سال1387 و در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در بهمن سال1387 به یک مسأله تحت عنوان الگوی توسعه و پیشرفت تأکید کردند، کما اینکه همین عنوان در مقدمه ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه آورده شد. مجدداً با توجه به اینکه باز هم کار پیش نرفت در آذر ماه سال 1389، جمعی از صاحب نظران کشور را در یک نشست راهبردی دعوت کردند و آنجا هم نکاتی را درخصوص الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یادآور شدند و حتی یک مرکزی را هم تحت عنوان مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تأسیس کردند و برای مسئولان آن هم ابلاغیه هایی صادر فرمودند. پس ملاحظه می شود که ایشان تمام حجت ها را گام به گام دارند تمام می کنند تا در این بسترها کشور یک جهشی پیدا کند. می توان گفت که مقام معظم رهبری با یک ذهن منسجم و قوی همه این نکات را تحت نظر داشته و بیان می کنند. به هرحال شرط لازم حرکت بخش غیردولتی و خصوصی، داشتن سیاست های کلی ، قوانین و اسناد است. شرط کافی این است که در عمل هم این زمینه فراهم شود که بخش خصوصی بتواند بدون رقابت با بخش دولتی توانمند و قدرتمند و صاحب اختیار وارد عرصه شود.

به عنوان آخرین سؤال برای آنکه یک مقدار ضرورت و میزان تحرک در بخش های دولتی و غیردولتی مشخص شود، فکر می کنید چه میزان با اهداف ترسیم شده در برنامه ها و اسناد بالادستی فاصله داریم؟

من فکر می کنم همان مقدار که عملکردها با اهداف کمی در برنامه فاصله دارد، می توان به همان مقدار، فاصله اقتصاد را با نقاطی که باید در آن قرار داشته باشد، سنجید. بنابراین با توجه به عدم تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و 12 / 2 درصدی سرمایه گذاری و نیز عدم تقلیل نرخ بیکاری به 8 / 4درصد و تورم به 8 / 6 درصد همه حکایت از این دارد که اهداف برنامه چهارم که در واقع برای دستیابی به اهداف راهبردی سندچشم انداز بود محقق نشده است. می توان با یک مسامحه اعلام کرد که برنامه پنجم همان برنامه مطلوب است و دولت محترم فعلی هم حداقل 2 سال برای اجرای این برنامه فرصت دارد. به نظر بنده به میزان اجرای این برنامه می توانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف مصرح در برنامه پنجم که بخشی از اهداف راهبردی سندچشم انداز و برون رفت از وضع موجود و تأمین نظرات مقام معظم رهبری است، نزدیک خواهیم شد./آفتاب

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 2

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان